Služby

Provádíme projekční činnost ve všech stupních přípravy i realizace stavby a to pro všechny typy konstrukcí pozemních staveb od základů až po střechu. V rámci přípravy projektové dokumentace sanace objektů provádíme i stavebně technický průzkum. Máme zkušenosti s navrhováním staveb za využití všech běžně používaných materiálů (beton, železobeton, ocel, dřevo, zdivo), tak též i při využití moderních, v posledních letech stále častěji aplikovaných, kompozitních materiálů.

Rozsah projekční činnosti v oboru statika staveb:
– zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních
– projekty novostaveb, rekonstrukcí, sanací všech typů stavebních konstrukcí
– provádíme autorský a technický dozor (konzultační činnost)

Statické a dynamické posudky

Statický posudek hodnotí stav nosné konstrukce, definuje příčiny poruch a navrhuje postupy na jejich odstranění. Posouzení statické spolehlivosti je nutné zpracovat nejen v případě projevů vad a poruch, ale též v případě zásahu do nosné konstrukce, či změně na ní působícího zatížení (rekonstrukce, výměna střešního pláště, dodatečné otvory, bourání stěn, atd.). Pro vypracování statického posudku je vždy nutná prohlídka na stavbě a dále je vhodné zajistit veškerou dostupnou dokumentaci objektu.

Rozsah statických a dynamických posudků:
– posouzení poruch, vad a havárií staveb včetně návrhu na opatření (zesílení, spínání, podchycení základů mikropilotami, aj.)
– posudky nosných konstrukcí staveb (beton, železobeton, zdivo, ocel, dřevo)
– návrhy rekonstrukcí, sanací stavebních konstrukcí
– výpočty zatížitelnosti konstrukcí
– posouzení panelových domů (vady, rekonstrukce, vyřezání otvorů)
– návrh statického opatření při bourání

Stavebně technické průzkumy

Cílem stavebně technického průzkumu je zejména zjištění a zdokumentování skutečného stavu nosných konstrukcí objektu. Cílem průzkumu je zdokumentovat například vyztužení železobetonových prvků, použité materiály, rozměry a tvar nosných konstrukcí, skladby podlahy, pasportizace a diagnostika poruch, atd.

Rozsah stavebně technických průzkumů:
– diagnostika stavebních konstrukcí (zhodnocení stavu konstrukce před jeho plánovanou rekonstrukcí či sanací)
– odběr vzorků a zkoušení stavebních materiálů (fyzikální a mechanické vlastnosti)
– pasportizace stavby (kvalitativní a kvantitativní záznam statických poruch objektu)
– monitoring konstrukce – sledování vývoje trhlin a pohybu stavebních objektů (osazení indikátorů a monitorování)
– průzkum historických konstrukcí

 

Znalecké posudky

Naše firma je zapsaná v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve stavebnictví vedenou u Ministerstva spravedlnosti ČR.
Vypracovaný znalecký posudek slouží jako podklad pro reklamaci vad a poruch stavby. V případě soudního řízení zpracujeme soudně znalecký posudek.

Rozsah znaleckých posudků:
– inženýrské, dopravní, obytné, průmyslové, vodní a zemědělské stavby
– statika a dynamika staveb
– vady a poruchy konstrukcí
– diagnostika a zkoušení
– sanace a rekonstrukce
– zakládání staveb a zemní konstrukce
– posouzení havárie konstrukcí
– poškození stavby živelnou pohromou (požár, záplava, sníh)